2023/01/30

Sendai / Arahama ---a skateboard park

 

January 24th ,2023    a skateboard park 


仙台・荒浜  スケードボード場

大寒・款冬華(ふきのはなさく    旧暦1月3日


2023/01/29

Sendai / Arahama ---an alley #2

January 24th ,2023    an alley #2 


仙台・荒浜  路地 その2

大寒・款冬華(ふきのはなさく    旧暦1月3日 


2023/01/28

2023/01/27

Sendai / Arahama ---bricks

January 24th ,2023    bricks 


仙台・荒浜  レンガ

大寒・款冬華(ふきのはなさく    旧暦1月3日


2023/01/26

2023/01/25

2023/01/24

Sendai / Arahama ---trimming

 

January 24th ,2023    trimming 


仙台・荒浜  剪定された松

大寒・款冬華(ふきのはなさく    旧暦1月3日